PEDIGREE

BANSHU

Kajitsu No Bijin-Go
LOI 01/206208* 10.06.2001 Italy

Okushiri-Go No Shatsuko
TC076696

 Shoun Of Shonan Yamada
TC034639
Kyumeimaru Of Miss Otafuku
JL E0242/921D
Korai Of Otafukuso
 90-1631
Eirei Of Hakueiso
91-22222
Asuka Of Okayama Minami
JL E0242/922D
Tochi No Shogun Of Saitama Hibariso
86-2522
Homareryume Of Babaso
87-6973
Nagasaki Go No Shatsuko
TC033087
Seihoh Of Juntai-Doh
TC033304
Yone No Fuji Of Toriyamataka
E0178/9921D
Tenko Of Furuya-Soh
JL-E0178/922D
Tamashii-Go No Shatsuko
TC033087
 
Sanmark Shinzo Kowareru-Go
TC031896
Hanako Of Anaheim Kobayashi
TC029561
Yumenoshima No Eiko Go
LOI 99/191654

 

Tochiryu Go Yamanakasanow
NHSB2125901
Tetsuyuki Go Akitsu Kensha
AKIHO 93-7021
Yuzen Go Mangetsusow
AKIHO 92-7168
Yukihime Go Mitakadaira
AKIHO 90-520
Tochi No Kozakura Go Kenpodo
AKIHO 88-7372
Tochimasa Go Musashi Kanedasow
AKIHO 83-8416
Hazuki Go Kenpodo
AKIHO 87-5829
Yume No Hime Go Toyokita Yayoi
NHSB2125317
Ranbo Go Toritsu
JKC JL 414/971D
Yuzen Go Mangetsusow
AKIHO 92-7168
Gohime Go Boshu Tanaesow
AKIHO 92-37

Tenkai Go Sayurisow
JKC JL 414/972D

Toichi Go Noshiro Senjusow
AKIHO 94-4169
Kunika Go Sayurisow
AKIHO 94-2437